Vliegveld Ockenburg

E.N.S.L.O. NV

De Eerste Nederlandsche Sport - Luchtreclame Onderneming NV moest in 1932 nog officieel opgericht worden en was dan ook gevestigd op het voorlopige adres Weimarstraat 149 in Den Haag. Het doel van de onderneming was het uitvoeren van reclamevluchten (zowel overdag als in de avond, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening en in opdracht van derden), het exploiteren van vliegterreinen, het geven van demonstraties in het vliegen, het geven van vlieglessen (zowel theorie als praktijk), het drijven van handel in vliegtuigen, motoren en onderdelen, het herstellen daarvan, het deelnemen in andere vennootschappen, eenzelfde doel beoogende en alles wat daarmee in de ruimste zin genomen, in verband stond. Voor de reclamedoeleinden werd al een enkele maal een vliegtuig gebruikt. Hoeveel meer dat zou toenemen, indien fabrikanten, handelsondernemingen, dus kortom voor allen, die belang hadden bij een goed uitgevoerde reclame, de gelegenheid geboden werd, om zowel overdag als in de avond met lichtreclames de aandacht op hun zaken te vestigen. Volgens de onderneming kon binnen 8 uur een vliegtuig heel Nederland bestrijken en zouden de mededelingen in de lucht een nog groter aantal lezers bereiken dan door een enkele advertentie in de dagbladen kon worden verkregen. En door de betrouwbaarheid van de toestellen en de door het Rijk aan piloten gestelde eisen voor luchtvaardigheid, kon op grote bedrijfszekerheid worden gerekend.

Het kapitaal van de vennootschap werd bepaald op 300.000 gulden en te verdelen in 300 aandelen van 1000 gulden elk aan toonder, waarvan bij de oprichting te plaatsen en vol te storten 60 aandelen van 1000 gulden. Dit kapitaal was te besteden voor:

 

Kosten akten van oprichting, registratierecht, plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant enz. ƒ 2.000,-
Druklonen, prospectus, aandelen enz. ƒ 200,-
Bouwen van een loods ƒ 7.000,-
Oriënteringsmateriaal, windsnelheidsmeter enz. ƒ 200,-
Terreinverlichting ƒ 4.000,-
Aanschaffen 2 vliegtuigen ƒ 28.000,-
Reservemotor en onderdelen ƒ 3.000,-
Gereedschappen ƒ 1.000,-
Kantoorinventaris ƒ 400,-
Uitrusting van 2 piloten ƒ 500,-
Onvoorzien ƒ 3.600,-
Bedrijfskapitaal ƒ 10.000,-
Totaal ƒ 60.000,-

Het bestuur van de onderneming zou worden opgedragen aan een Raad van Beheer, bestaande uit ten hoogste 4 leden, waarvan 1, de leider als Gedelegeerd Lid zou worden aangewezen. Voor de eerste maal zou als gedelegeerd Lid van de Raad van Beheer optreden namelijk W.C.G. van Welderen Baron Rengers terwijl overige 3 leden als de medeleden zouden fungeren. Het toezicht moest worden uitgeoefend door een College van ten hoogste 3 Commissarissen.

De leden van de Raad van Beheer zouden worden gekozen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders uit een voordracht, te doen door Bestuur en Commissarissen. De overige 3 leden die dus als medeleden zouden fungeren waren J.TH. Rijntjes, H.H. Valk en P.K. Tegelaar.

De exploitatierekening met 2 vliegtuigen was als volgt berekend:

Ontvangsten:  
1000 vlieguren à ƒ 80,00 per uur ƒ 80.000,-
20 cursussen à ƒ 500,00 per cursus ƒ 10.000,-
Totaal ƒ 90.000,-
   
Uitgaven:  
Huur vliegterrein per jaar ƒ 2.500,-
Verzekering toestellen ƒ 2.000,-
Verzekering piloten ƒ 700,-
Telefoon enz. ƒ 100,-
Rijksverzekeringsbank verzekering ƒ 500,-
Licht, kracht, verwarming ƒ 400,-
Benzine 1000 uren à 10 liter per uur à 11 cent ƒ 1.100
Olie 1000 uren 1 liter per 4 uur 250 liter à ƒ 0.80 ƒ 200,-
Keuringskosten, inschrijvingsgelden, luchtvaartregister ƒ 200,-
Salarissen piloten, bedrijfsleider ƒ 24.000,-
Premie vlieguren piloten ƒ 6.000,-
Bankwerker ƒ 30,- per week ƒ 1.560,-
Terreinknecht ƒ 15,- per week ƒ 780,-
Eén werkster ƒ 5,- per week ƒ 260,-
Afschrijving gebouw enz. ƒ 5.000,-
Onvoorzien ƒ 4.700,-
  ƒ 50.000,-
Te maken winst ƒ 40.000,-

In de winstverdeling was genoteerd dat van de winst, welke in enig boekjaar zou worden behaald, aan de aandeelhouders eerst 6 procent over het bedrag van hun aandelen werd uitgekeerd. Van het dan nog overblijf kwam 10% aan een te vormen reservefonds, 10% aan de leden van de Raad van Beheer tezamen, 5% aan de Commissarissen tezamen en 75% aan aandeelhouders, met dien verstande, dat zo daardoor aan aandeelhouders in het geheel 25% over het bedrag van hun aandelen uitgekeerd zou konden worden, dat meerdere aan de leden van de Raad van Beheer ten goede kwam.

De ontvangsten moesten bestaan uit:

Opbrengst paviljoen ƒ 2.400,-
Entrees ƒ 3.750,-
Passagiersvluchten bij dag 1000 à ƒ 4,- ƒ 4.000,-
Passagiersvluchten bij avond 200 à ƒ 10,- ƒ 2.000,-
Reclamevluchten bij dag 400 à ƒ 80,- ƒ 32.000,-
Reclamevluchten bij avond 700 à ƒ 250,- ƒ 17.500,-
Lichtend hemelschrift ƒ 10.000,-
Stalling, Landingsgelden etc. ƒ 12.000,-
Reparatie, service etc. ƒ 5.000,- 
Cursussen 14 à ƒ 500,- ƒ 7.000,-
Benzine en olie verkoop ƒ 1.000,-
Verkoop toestellen (provisie) ƒ 3.350
Totaal ƒ 90.000,-

Doordat de plannen dus niet zijn gerealiseerd, is de onderneming ook niet meer officieel opgericht. Zo is de naam van de onderneming niet vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag. Iedere onderneming wordt sinds 1921 geregistreerd in het Handelsregister, bijgehouden door de Kamer van Koophandel (KvK) in de regio waar een onderneming is gevestigd. Enige uitzonderingen hierop vormen overheidsbedrijven, landbouwbedrijven die geen NV of BV zijn en straathandel.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024